Dự án điện nhẹ: Nhà máy may xuất khẩu NY Hoa Việt – Hàn Quốc