skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn

Thông tin: Tập đoàn may mặc Hàn Quốc
Địa điểm: Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc – Thanh Hóa

Diện tích :23 Hecta
Sản phẩm: hệ thống điện nhẹ công nghiệp, mạng văn phòng, hệ thống phần mềm quản lý Nhân sự

Back To Top