skip to Main Content
+84 246 6824343 info@slook.vn

Sproject– là một giải pháp tổng thể cho phép chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu, đơn vị giám sát thi công, nhà thầu phụ cùng tham gia xây dựng kế hoạch, thống nhất biện pháp thi công, thời gian và tiến độ công việc, đây là căn cứ để theo dõi tiến độ và chất lượng dự án một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

Tính năng

  • Quản lý dự án: Công việc, tiến độ, phạm vi.
  • Quản lý vật tư:thông tin đầu tư, mua sắm, tình trạng kho vật tư, đưa ra các dự báo về việc sử dụng vật tư…
  • Quản lý tài chính: quản lý dòng tiền, chi phí dự án..
  • Quản lý nhân sự: quản lý nguồn lực, đánh giá hiệu quả, hiệu suất sử dụng nguồn lực
  • Quản lý rủi ro: phân tích đánh giá các rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng dự án.
  • Quản lý tri thức: biện pháp thi công, đánh giá hiệu quả sử dụng biện pháp thi công, phân nhóm hạng mục dự án.

Khả năng đáp ứng:

  • Cải thiện hiệu quả làm việc nhóm
  • Giao diện thân thiện, bố trí khoa học, hợp lý trên đa nền tảng: máy tính, ipad, điện thoại.
  • Bảo mật cao, phân nhiều lớp, cấp độ.
  • Hệ thống báo cáo bằng dashboard
Back To Top